ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ciwr.

OFFERTES

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft elke offerte een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen na de datum van de offerte. De offerte en bijhorende voorwaarden vervallen automatisch na verstrijken van deze termijn.
 2. Alle in een offerte vermelde termijnen, verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de offerte.
 3. Ciwr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. Ciwr verbindt er zich toe de klant zo snel mogelijk op te hoogte te stellen van (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen.
 4. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn wordt de klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door Ciwr moeten geleverd worden zal een bijkomende offerte aan de klant overgemaakt worden. Ciwr behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de algehele uitvoering op te schorten.

BESTELLINGEN

 1. Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de offerte erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de Offerte staat. Elke bestelling door de klant verbindt de klant.
 2. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door Ciwr dit door een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de bestelling.
 3. In geval de klant een bestelling annuleert dan is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de volledige prijs van de reeds bestelde goederen of diensten, tenzij de werkelijke schade van Ciwr hoger kan bewezen worden.  In dat geval wordt de reële geleden schade verhaald op de klant.

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

 1. De klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen uitgegeven worden.
 2. De ondertekening door de klant van de leveringsbon houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst.
 3. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.
 4. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven.
 5. Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte, worden de goederen aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd aan uurtarieven (aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven) of aan de in de Offerte vermelde vaste prijs. Andere kosten worden bijkomend in rekening gebracht.
 6. Het verschuldigde bedrag zoals vermeld op onze factuur dient ten laatste op de vermeldde vervaldag op volgend rekeningnummer te worden gestort: BE84 7512 0967 7159 met vermelding van uw klant- en factuurnummer.
 7. Bij niet-betaling, of slechts gedeeltelijke betaling op deze vervaldag – behoudens andersluidende overeenkomst – is van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% procent van het nog verschuldigde bedrag per maand. Er wordt eveneens een forfaitaire administratieve kost van 15 euro aangerekend per factuur.
 8. Elk bezwaar dient te worden ingediend binnen de 10 werkdagen na levering of factuurdatum op info@ciwr.be. Bij ontstentenis van dergelijk bezwaar wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 9. Ciwr is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan Ciwr niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.
 10. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.