ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. De klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ciwr.

OFFERTES

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft elke offerte een geldigheidsduur van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. De offerte en bijhorende voorwaarden vervallen automatisch na verstrijken van deze termijn.
 2. Alle in een offerte vermelde termijnen, verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen zijn louter indicatief en niet bindend bij de uitvoering van de offerte.
 3. Ciwr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen. Dit is eveneens geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. Ciwr verbindt er zich toe de klant zo snel mogelijk op te hoogte te stellen van (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen.
 4. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn wordt de klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door Ciwr moeten geleverd worden zal een bijkomende offerte aan de klant overgemaakt worden. Ciwr behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de algehele uitvoering op te schorten.
 5. Offertes zijn onder voorbehoud van extra werk. Dit wordt op voorhand telkens besproken met de klant.
 6. Prijzen op offertes zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen van leveranciers. De klant wordt altijd op voorhand verwittigd indien het product van prijs wijzigt en heeft het recht om op het moment van contactname af te zien van de bestelling.

BESTELLINGEN/LEVERINGEN

 1. Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de offerte erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de offerte staat. Elke bestelling door de klant verbindt de klant.
 2. Op bestellingen kan de klant zich niet beroepen op het herroepingsrecht. In geval de klant een bestelling weigert dan is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 40% van de volledige prijs van de reeds bestelde goederen of diensten, tenzij de werkelijke schade geleden door Ciwr hoger kan bewezen worden. In dat geval wordt het volledige bedrag van de reëel geleden schade verhaald op de klant.
 3. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door Ciwr, dit door een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de bestelling.
 4. De leveringsdata zijn onder voorbehoud. Ciwr kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de duurtijd die de leverancier nodig heeft een product te leveren.
 5. Ciwr behoudt zich het recht een voorschot te vragen op een bestelling. Deze dient eerst voldaan te zijn alvorens de bestelling effectief zal doorgevoerd worden.

FACTUREN

 1. De klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deel-facturen opgemaakt worden.
 2. De ondertekening van de leverbon door de klant houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst.
 3. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.
 4. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief btw en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven.
 5. Prijzen voor consument zijn incl. btw, voor B2B excl. btw, tenzij anders vermeld.
 6. Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte, worden de goederen aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd aan uurtarieven (aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven) of aan de in de offerte vermelde vaste prijs. Andere kosten worden bijkomend in rekening gebracht.
 7. Het verschuldigde bedrag zoals vermeld op onze factuur dient ten laatste op de vermeldde vervaldag op volgend rekeningnummer te worden gestort: BE92 7512 1223 4323 met vermelding van uw klant- en factuurnummer.
 8. Bij niet-betaling, of slechts gedeeltelijke betaling op deze vervaldag – behoudens andersluidende overeenkomst – is van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 15% procent van het nog verschuldigde bedrag. Er wordt eveneens een forfaitaire administratieve kost van 15 euro aangerekend per factuur.
 9. Elk bezwaar dient te worden ingediend binnen de 10 werkdagen na levering of factuurdatum op info@www.ciwr.be. Bij ontstentenis van dergelijk bezwaar wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 10. Ciwr is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan Ciwr niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.
 11. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.
 12. Facturen worden voldaan binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 13. Ciwr is enkel aansprakelijk op de werken die door hen uitgevoerd zijn.
 14. De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet (uitgezonderd bestellingen), zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
 15. Ciwr is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 16. Bij het niet (tijdig) betalen van de factuur betreffende de verlenging van uw domein of hosting, wordt op de vervaldag het domein en hosting stopgezet.
 17. In geval een product voor herstelling aangeboden wordt en het product vertoont geen gebreken (werkt naar behoren), wordt er een onkostenvergoeding aangerekend van 20 euro excl. btw.

HOSTING/DOMEINNAMEN

 1. Er is geen mogelijkheid zich te beroepen op het herroepingsrecht op hosting of domeinnamen.
 2. Het opzeggen of verhuizen van hosting en/of domeinnaam dient minimum 1 maand voor het einde van de hostingperiode meegedeeld te worden.
 3. Het is verboden de servers te gebruiken voor het hosten of delen van strafbare feiten.
 4. In geval de website, hosting of domeinnaam inactief is ten gevolge van onderhoud of crimineel opzet, kan er geen vergoeding geëist worden van Ciwr.
 5. Ciwr verbindt zich ertoe de servers maximaal te beschermen en de klant op de hoogte te stellen bij crimineel opzet.
 6. Er rust geen plicht op Ciwr om reservekopieën (back-ups) te maken.
 7. Ciwr is niet verantwoordelijk voor content op hosting.
 8. Wanneer het contract betreffende hosting beëindigd wordt, wordt alle data op de hosting onherroepelijk vernietigd.
 9. Het verhuizen van of onderhoudswerken aan de server en de eventuele daarbij horende downtime geeft geen aanleiding tot het bekomen van een schadevergoeding. De klant zal te allen tijde tijdig verwittigd worden indien er een interactie plaatsvindt die een downtime met zich meebrengt.
 10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele aanpassingen van configuratie op uw persoonlijke toestellen.
 11. De overeenkomst betreffende hosting / domeinnamen is per periode van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. Ciwr staat in om tijdig de klant in te lichten dat de vervalperiode zich aanbiedt.
 12. Bij het nemen van een domeinnaam, zijn ook de voorwaarden van toepassing van de achterliggende registry.

GDPR

 1. Klant deelt schriftelijk wijzigen m.b.t. gegevens.
 2. Recht om vergeten te worden uit klantenbestand.

Contactgegevens

CIWR BV
Regenbooglaan 44
9800 Deinze
BE0797613083